اهل سنت

پیامد های تفرقه و اختلاف چیست؟ شواهد قرآنی و روایی بحث وحدت کدام است؟
چرا باید مذاهب گوناگون با هم وحدت داشته باشند؟ ریشه عقب ماندگی مسلمانان چیست؟
در قرآن چه آیاتی در مورد وحدت وجود دارد؟ وحدت درجامعه اسلامی چه ضرورتی دارد؟
حسن بصری گوید: در معاویه چهار خصلت بود که هر یک به تنهایی گناه بزرگی است : اول : به دست آوردن حکومت به وسیله شمشیر، بدون شورا؛ در حالی که گروهی از صحابه هنوز زنده بودند و می توانست با آنها مشورت کند. دوم : خلیفه قرار دادن فرزند مشروب خوارش یزید. سوم : زیا
چرا شیعه شدم ؟ سفری از مکتب شافعی تا تشیع سفری از آفریقا تا قم / مصاحبه با جناب آقا اسماعیل طیب اهل کشور مالاوی
در این مصاحبه بسیار مهم با تصور غیر شی,یان در کشور آفریقا و فعالیتهای وهابیت و سیاه نمایی در رابطه با شیعیان آشنا میشویم
بیانیه تی وی شیعه در رابطه با جنایت وهابی خائن الحرمین در حج و به شهادت رسیدن حجاج خانه خدا