جنبش الیمانی

اعترافات تکان دهنده سید حسن حمامی / حقایقی ناگفته درباره جنبش الیمانی
اعترافات تکان دهنده سید حسن حمامی مدیر مکتب احمد الحسن ،امام جمعه و مسئول علمی مدرسه و حسینیه انصار و پیروان یمانی دروغین (احمد بصری)
حیله ها و فریبکاریهای مبلغان جریان احمد الحسن الیمانی ( البیعة لله ) در جذب افراد
فرقه ی منحرفه ای آمده است به عنوان انصار المهدی که خودشان را شیعه معرفی کرده اند و درحال تبلیغ و بیعت گرفتن از مردم با یمانی از طریق اینترنت و انواع مسنجر ها در تمام نقاط جهان هستند … جریانی که تحت عنوان احمدالحسن الیمانی وصی و فرستاده امام زمان علیه الس