امام خمینی ره

ایراد متن وصیتنامه امام خامنه ای توسط نائب برحقشان
قرائت وصیتنامه امام خمینی ره توسط نائب برحقشان
نظر امام خمینی(ره) در رابطه با عاشورا
نظر امام خمینی(ره) در رابطه با عاشورا