حدیث

بعد از مرگ چه میشود - صحبت سلمان با مرده ای از زبان آسید علی نجفی یزدی
بعد از مرگ چه میشود - صحبت سلمان با مرده ای از زبان آسید علی نجفی یزدی
حدیث رسول گرامی اسلام مردم در خوابند وقتی که میمیرند بیدار میشوند / فیلم کوتاه خفته بیدار
حدیث رسول گرامی اسلام مردم در خوابند وقتی که میمیرند بیدار میشوند / فیلم کوتاه خفته بیدار
تشریح و توضیح حدیث مبارک "من عرف نفسه فقد عرف ربه" / هر کس نفسش را بشناسد، خدا را خواهد شناخت
در معنای حدیث شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه تفاوت بدن و روح و نفس تفاوت توحید مفضل و علم آناتومی شناسی روز عالم نتیجه علم و قدرت و حکمت و زیبایی خداست ...
واژه بداء به چه معناست؟ و منظور از بداء در مورد خداوند چیست؟ و آیا این جزء اعتقادات همه مسلمانان است یا فقط شیعیان به آن معتقدند؟