نوحه های بسیار زیبا به زبان پاکستانی ( اردو ) قسمت اول مناسب برای محرم دعا فراموش نشود