فقه و احکام

 متعه در تفکر شیعه(1)
تعریف ازدواج موقت چیست وبا ازدواج دائم چه فرقی دارد؟ دلیل قرآنی ازدواج موقت کدام است؟ صحابه وتابعین چه نظری در مورد ازدواج موقت داشتند؟
  متعه در تفکر شیعه(2 )
تعریف ازدواج موقت چیست وبا ازدواج دائم چه فرقی دارد؟ دلیل قرآنی ازدواج موقت کدام است؟ صحابه وتابعین چه نظری در مورد ازدواج موقت داشتند؟ اصل تشریع ازدواج موقت مورد اتفاق تمام مسلمین است.
در ادامه سلسله مباحث ازدواج اسلامی ازدواج ایرانی، در این ویدیو بحث تعدد زوجات و چند همسری، توسط حجةالاسلام و المسلمین کریمی مطرح می شود.
در ادامه سلسله مباحث ازدواج اسلامی ازدواج ایرانی، در این ویدیو بحث تعدد زوجات و چند همسری، توسط حجةالاسلام و المسلمین کریمی مطرح می شود.
صدا زدن غیر خدا شرک است؟