دی تقریرپوینگنوجنگ صفین سونگ فی علت پو، جنگ صفین شروع سونگفی وخفو، لیله الهریرچی ژن چی اِن زیربو،قرآن نیزیکه کلفویا مطالب کن گنگمه زیرےیود.
علی فیقپو له فضیلت خداسی اشین شیازدےبیاسے یود یافضیلت کنینگنه بقچی یتنگ له تهون چوگید ابن عباسی زیریدعلی له خداسی فضیلت بجی منےیود یو گاسوچکله تهوبفه مید: 1- پیغمبرنایمبوگوماگوےکه فیق...
شفاعتی لغوی ، اصطلاحی معناپو بیان بیاسے یود. شفاعتِ اهل بیت(ع) بارینگنوقرانی آیات کن ذکربیاسےیود. شفاعتی بارینگنومسلمان کنی کڑا مید حتی غیرمسلمان کن سا قائل یود. شفاعت بیاکهن نا تهوبکهن کنی...
ملسه بق چیله ایران نا اسرائیل چک چکپودوک لانگ سونگسید(روبروسونگسید) ملسه چکپو، انقلاب اونگفی کهناتاایران ناعراقی جنگ تهونی من. نیسی ملسو، ایران نا عراقی جنگ پو چهمی نمزوتک خسومی ملسو، جنگی...
امام علی(ع)خلافت نادریسےمربوط یودپی مسائل کنینگنه چکپو امام خاموش شخفواِن. امام خاموش شخفی علت اشین یود یاعلت کنینگنه علت نیس یتی خدمت له بیان بیاسےیود 1- دین اسلام سترونگمه یودپی فری.(حفظ...
دی تقریپوینگنواهل بیتی عصمتی بارینگنو یودپی دلیل کن بیان بیاسےیود. 1- دلائل عقلی. 2- دلائل نقلی. عصمت اهل بیت(ع) اصحاب کنی زبانیکه.
دی تقریرپوینگنوبن بازی مِن جمله شیعه سنی نیسکوسی جشن کن تقریب کن یمبو یقپی بارینگنومنفی فتواکن بیان سونگسےیود.
بِن بازسُواِن؟ (1)
بن بازی پورا منتخپوعبدالعزیزبن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمدبن عبدالله بن بازاِن . دی تقریرپوینگنوبن بازی زندگی ناموکهوسی ربسپه یود پی شوقبونگ،وهبی علماءکنی کهوی بارینگنوچی زیرسید،بن بتزی چی...
تقیه بیوشیعونی نظرینگنو
جنگ نهروان
پیغمبری جوگی جق کن بزبان فاطمه
امام علی (ع)سی خلفاء کن له بیاس پی روخ کن
معاوِیی شخصیت پو
صحابونگ مرتدسونگفی معناپو
امام علی(ع) افتخار کن
یزیدبن معاویی شخصیت پو
دی تقریپوینگنو غدیری بارینگنویود پی قرانی آیات کن گنگمه بیان بیاسے یود.
دی تقریپوینگنوفاطمه زهرائی(س) زندگیو پیغمبری جوکتو چی بیاسےرگل زیربو عرض بیاسے یود. 1- ابوبکرله گیودفو 2- فدک 3- فدک پو امام علی(ع) خلافتی دورانینگنو 4- فاطمه زهرائی(س)شوقبو(مصحف فاطمه س)
دی تقریرپوینگنوحضرت زهرا(س)سی کهوری ببی جوکتو بیاس پی مبارزونگ(تهنونگ) بیان بیاسےیود. حضرت زهراء ببی جوکتواسلامی دفاعینگنو،دوانا امامت و ولایتی،دوانا کهوری حق مسلم پووی حمایتینگنوجنگ بین...
دی تقریرپوینگنوحضرت زهرا(س)له کهوری ببی جوکتو بیاس پی اهانت بیان بیاسےیود. حضرت زهرا(س)پیغمبرخدائی جوکتوژامژے زندگی بیاس زیربووینگنو اختلاف یود.