بِن بازسُواِن؟ (1)

بن بازی پورا منتخپوعبدالعزیزبن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمدبن عبدالله بن بازاِن . دی تقریرپوینگنوبن بازی زندگی ناموکهوسی ربسپه یود پی شوقبونگ،وهبی علماءکنی کهوی بارینگنوچی زیرسید،بن بتزی چی فتواچی مِنسیدزیربوبیان بیان سونگسے یود.
AttachmentSize
File 13216-f-balti.mp455.47 MB

Add new comment