پیغمبری جوگی جق کن بزبان فاطمه

پیغمبری جوگی جق کن بزبان فاطمه

دی تقریپوینگنوپیغمبری(ص)جوکتوجامعه اسلامی جق نا نمزونگ چی بیاسےرگل زیربوبزبان فاطمه(س)بیان بیاسےیود.

1- میونی برینگ سستی اونگسید.

2- تفرقه نااختلاف پیداسونگسید.

3- پیغمبری(ص)اهل خانی بےحرمتی بیاسید.

4- منافق کن ظاهرسونگسید.

5- انسان کنینگنودین نامعنویتی رنگ پو کم سونگسید.

6- میونی گنگمه ژوخ ژوخمیدپا(تفاوت).

7- میونی پیمان کن عهدکن چقسید.

8- میونگ شیطانی وسوسینگنومبطلاسونگسید.

9- میونی بےهوده کڑونگ له سنابیاریخس.

10- میونی امیدکن ناامیدینگنوبدل سونگس.

11- موقعه ژهوسے یود افرادکن له فرصت تهوب.

AttachmentSize
File 13201-f-balti.mp455.68 MB

Add new comment