خصوصیات امام حسین(ع)

خصوصیات امام حسین(ع)

خداسی خصوصیت خسوم امام حسین (ع)له شیزده بیاسےیوددی خصوصیت خسوم پوگا ائمه له شیزده بیاسےمید امام حسین شناسا گرحق ان وجهادگرحق سه ان امام حسینِ سی جامعینگنو عدالت جاری بیایودپی فری قیام بیاسپی ان جهاد نه عدالت نسیکو لازم نه ملزوم ان

AttachmentSize
File 5fr2jdbzi6p56c.mp436.43 MB

Add new comment