فیلم

۱- توسّل یعنی ؛ اولیاء الہی کو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ قرار دینا ۲- قرآن مجید میں توسّل کے نمونے ۳- شیعہ اور سنی عقیدے میں توسّل کی وضاحت ۴-احادیث میں توسّل کے نمونے ۵- علماء سلف کی کتابوں میں توسّل اور استغاثہ کا ذکر ۶- حضرت عبدالمطلب علیہ السلا
دی تقریرپوینگنوجنگ صفین سونگ فی علت پو، جنگ صفین شروع سونگفی وخفو، لیله الهریرچی ژن چی اِن زیربو،قرآن نیزیکه کلفویا مطالب کن گنگمه زیرےیود.
علی فیقپو له فضیلت خداسی اشین شیازدےبیاسے یود یافضیلت کنینگنه بقچی یتنگ له تهون چوگید ابن عباسی زیریدعلی له خداسی فضیلت بجی منےیود یو گاسوچکله تهوبفه مید: 1- پیغمبرنایمبوگوماگوےکه فیق بیاکهن پوعلی اِن. 2- پیغمبرنایمبوتهنوگنگ مینگنوچهوسی علم کهورکهن پوعلی.
شفاعتی لغوی ، اصطلاحی معناپو بیان بیاسے یود. شفاعتِ اهل بیت(ع) بارینگنوقرانی آیات کن ذکربیاسےیود. شفاعتی بارینگنومسلمان کنی کڑا مید حتی غیرمسلمان کن سا قائل یود. شفاعت بیاکهن نا تهوبکهن کنی سا شرایط کن بیان بیاسے یود. شفاعت بیکهن کن مختلف یود.
ملسه بق چیله ایران نا اسرائیل چک چکپودوک لانگ سونگسید(روبروسونگسید) ملسه چکپو، انقلاب اونگفی کهناتاایران ناعراقی جنگ تهونی من. نیسی ملسو، ایران نا عراقی جنگ پو چهمی نمزوتک خسومی ملسو، جنگی جوکتو ایرانی خارجی سیاستنگنوفعالیت ریخس. بجی ملسو، ایرانی سی اسرای
امام علی(ع)خلافت نادریسےمربوط یودپی مسائل کنینگنه چکپو امام خاموش شخفواِن. امام خاموش شخفی علت اشین یود یاعلت کنینگنه علت نیس یتی خدمت له بیان بیاسےیود 1- دین اسلام سترونگمه یودپی فری.(حفظ دین) 2- مسلمان کن کهم تهونیکه یقپی فری(اتحاداسلامی)
دی تقریپوینگنواهل بیتی عصمتی بارینگنو یودپی دلیل کن بیان بیاسےیود. 1- دلائل عقلی. 2- دلائل نقلی. عصمت اهل بیت(ع) اصحاب کنی زبانیکه.
دی تقریرپوینگنوبن بازی مِن جمله شیعه سنی نیسکوسی جشن کن تقریب کن یمبو یقپی بارینگنومنفی فتواکن بیان سونگسےیود.
بِن بازسُواِن؟ (1)
بن بازی پورا منتخپوعبدالعزیزبن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمدبن عبدالله بن بازاِن . دی تقریرپوینگنوبن بازی زندگی ناموکهوسی ربسپه یود پی شوقبونگ،وهبی علماءکنی کهوی بارینگنوچی زیرسید،بن بتزی چی فتواچی مِنسیدزیربوبیان بیان سونگسے یود.
تقیه بیوشیعونی نظرینگنو
جنگ نهروان
پیغمبری جوگی جق کن بزبان فاطمه
امام علی (ع)سی خلفاء کن له بیاس پی روخ کن
معاوِیی شخصیت پو
صحابونگ مرتدسونگفی معناپو
امام علی(ع) افتخار کن

Pages