امام علی(ع) افتخار کن(2)

علی فیقپو له فضیلت خداسی اشین شیازدےبیاسے یود یافضیلت کنینگنه بقچی یتنگ له تهون چوگید ابن عباسی زیریدعلی له خداسی فضیلت بجی منےیود یو گاسوچکله تهوبفه مید: 1- پیغمبرنایمبوگوماگوےکه فیق بیاکهن پوعلی اِن. 2- پیغمبرنایمبوتهنوگنگ مینگنوچهوسی علم کهورکهن پوعلی.

علی فیقپو له فضیلت خداسی اشین شیازدےبیاسے یود

یافضیلت کنینگنه بقچی یتنگ له تهون چوگید

ابن عباسی زیریدعلی له خداسی فضیلت بجی منےیود یو گاسوچکله تهوبفه مید:

1- پیغمبرنایمبوگوماگوےکه فیق بیاکهن پوعلی اِن.

2- پیغمبرنایمبوتهنوگنگ مینگنوچهوسی علم کهورکهن پوعلی.

3- اُحدی تهنوینگنوگنگمه شور اما علی پیغمبرنا یمبوشخس.

4- پیغمبرله غسل ، کفن سکونکهن پوعلی.

AttachmentSize
File 13210-f-balti.mp449.02 MB

Add new comment