عصمت اهل بیت(ع)

دی تقریپوینگنواهل بیتی عصمتی بارینگنو یودپی دلیل کن بیان بیاسےیود. 1- دلائل عقلی. 2- دلائل نقلی. عصمت اهل بیت(ع) اصحاب کنی زبانیکه.

Add new comment