ایران نااسرائیلی دوک لانگ کن

ملسه بق چیله ایران نا اسرائیل چک چکپودوک لانگ سونگسید(روبروسونگسید) ملسه چکپو، انقلاب اونگفی کهناتاایران ناعراقی جنگ تهونی من. نیسی ملسو، ایران نا عراقی جنگ پو چهمی نمزوتک خسومی ملسو، جنگی جوکتو ایرانی خارجی سیاستنگنوفعالیت ریخس. بجی ملسو، ایرانی سی اسرای

ملسه بق چیله ایران نا اسرائیل چک چکپودوک لانگ سونگسید(روبروسونگسید)

ملسه چکپو، انقلاب اونگفی کهناتاایران ناعراقی جنگ تهونی من.

نیسی ملسو، ایران نا عراقی جنگ پو چهمی نمزوتک

خسومی ملسو، جنگی جوکتو ایرانی خارجی سیاستنگنوفعالیت ریخس.

بجی ملسو، ایرانی سی اسرایئل نادریسےبیونگسے(آشکار)مقابله بیاریخس(حکومت احمدنژاداِن).

AttachmentSize
File 13204-f-balti_0.mp445.7 MB

Add new comment