اهل بیتی شفاعت

شفاعتی لغوی ، اصطلاحی معناپو بیان بیاسے یود. شفاعتِ اهل بیت(ع) بارینگنوقرانی آیات کن ذکربیاسےیود. شفاعتی بارینگنومسلمان کنی کڑا مید حتی غیرمسلمان کن سا قائل یود. شفاعت بیاکهن نا تهوبکهن کنی سا شرایط کن بیان بیاسے یود. شفاعت بیکهن کن مختلف یود.

شفاعتی لغوی ، اصطلاحی معناپو بیان بیاسے یود.

شفاعتِ اهل بیت(ع) بارینگنوقرانی آیات کن ذکربیاسےیود.

شفاعتی بارینگنومسلمان کنی کڑا مید حتی غیرمسلمان کن سا قائل یود.

شفاعت بیاکهن نا تهوبکهن کنی سا شرایط کن بیان بیاسے یود.

شفاعت بیکهن کن مختلف یود.

AttachmentSize
File 13209-f-balti.mp477.89 MB

Add new comment