صحابونگ مرتدسونگفی معناپو

صحابونگ مرتدسونگفی معناپو

چنگ کهوانگ شیک مید پیغمبری(ص) جوکتواصحاب بق چی مرتدسونگفی بارینگنومرتدی معناپوخودِاصحاب کنی زبانیکه بیان بیاسے یود، یونه ژوخ احادیث کن سا مرتدی بارینگنویودپونگ بیان بیاسے یود، اصحاب سواِن، اهل ردّه سواِن زیربوسابیان بیاسےیود، مرتد،چی له زیربی اِن، داوانابدعت چی له زیربینگ زیربوسا بیان بیاسے یود.

AttachmentSize
File 13184-f-balti.mp463.49 MB

Add new comment