تشریح و توضیح حدیث مبارک "من عرف نفسه فقد عرف ربه" / هر کس نفسش را بشناسد، خدا را خواهد شناخت

در معنای حدیث شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه تفاوت بدن و روح و نفس تفاوت توحید مفضل و علم آناتومی شناسی روز عالم نتیجه علم و قدرت و حکمت و زیبایی خداست ...

بسم الله الرحمن الرحیم

 

در معنای حدیث شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه

تفاوت بدن و روح و نفس

تفاوت توحید مفضل و علم آناتومی شناسی روز

عالم نتیجه علم و قدرت و حکمت و زیبایی خداست ...

نقاشی معرف نقاش است ، عالم معرف خداست

با عینک توحید باید به عالم نگاه کرد ...

دورترین موجودات عالم شبیه هم

در عین حال شبیه ترین دو موجود عالم غیر هم 

موجود تکراری از ازل تا ابد به وجود ندارد

تکرار علامت جهل و ضعف است ....

چگونه موجودات بی شعور حرکات علمی با شعور دارند ؟

تفاوت موجودات تدریجی و دفعی ، تفاوت امر و خلق ...

انسان جمع تمامی عالم است ...

 

 

انسان سه مرتبه وجودی دارد بدن ، روح ، نفس

تفاوت مومن و غیر مومن در جهان بینی و هدفگزاری است

عالم ناسوت ، ملکوت ، جبروت ، لاهوت

بدن من ، روح من ، من

حقیقت انسان آن چیزی است که با تعبیر – من – از او یاد میکنیم

نفس شناسی منجر به خدا شناسی است

چون من شناسی محال است خدا شناسی محال است

از خصوصت عالم ماده این است که وزن دارد

نفس نه وزن دارد و نه شکل خدا نه مادی است و نه محدودیت صورت ...

تا ابد به سمت معرفت ولی الله میرویم ...

علم امروز در مکشل عجیبی گیر افتاده : نمیتواند ماده را تعریف کند

مشکل غیر شیعه این است که در توحید به انحراف رفتند ...

خدا برای خلق کردن احتیاج به ماده اولیه ندارد

 

 

افزودن دیدگاه جدید