اعترافات تکان دهنده سید حسن حمامی / حقایقی ناگفته درباره جنبش الیمانی

اعترافات تکان دهنده سید حسن حمامی مدیر مکتب احمد الحسن ،امام جمعه و مسئول علمی مدرسه و حسینیه انصار و پیروان یمانی دروغین (احمد بصری)

افزودن دیدگاه جدید