امام زمان عج

ما گم شدگانیم به دنبال شماییم دلبسته ی موی سیه و خال شماییم درهر دو جهان شکر، فقط مال شماییم ما جمله دخیل نخی از شال شماییم در سوز و گدازیم ز هجر رخ ماهت امید که گردیم همه عضو سپاهت
زمان لطف، صحبت از حقارتم نمی کنی کریمی و نظاره بر لیاقتم نمی کنی تو را ز یاد می برم زمان معصیت ولی مرا مؤاخذه برای غفلتم نمی کنی
کی می‌آیی
ای فاطمه را شمیم! کی می‌آیی؟ جان‌بخش‌تر از نسیم! کی می‌آیی؟ "یَابنَ الشُّهُبِ الثاقِبَه" کی می‌تابی؟ "یَابنَ النَّبَإِ العظیم" کی می‌آیی؟
می شود این شب هجران سحر ان شاءلله
می شود این شب هجران سحر ان شاءلله می رسد صبح سفید ظفر ان شاءلله مژده ای منتظران چشم شما روشن باد به مه طلعت آن منتظر ان شاءلله
عرفه آمده از یار خبر نیست چرا؟ / شعر مناجات با امام زمان در روز عرفه
عرفه آمده از یار خبر نیست چرا؟ چقدر ناله زنم آه ، کجایی آقا ؟