بصیرت سیاسی اجتماعی

نگاهی به فرمایشات مقام معظم رهبری در جنگ ۳۳ روزه لبنان
و اما لبنان… و ما ادراک ما لبنان… لبنان به برکت همت و شجاعت مردم خود درخشید.

صفحه‌ها