په دی کتاب کې د حضرت  امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف  ژوند  په باره کې لیکل شوی دی
په دی کتاب کې د حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ژوند په باره کې لیکل شوی دی
د امام حسن عسکری علیه السلام ژوندلیک
په دی کتاب کې د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مختصر زندګینامه لیکلی شوی دې
په دی کتاب کې د حضرت امام محمد تقی علیه السلام ژوند په باره کې لیکلی شوی دی
په دی کتاب کې د حضرت موسی کاظم علیه السلام مختصر زندګینامه لیکلی شوی دا
په دی کتاب کې د حضرت زهرا س مختصر زندګینامه لیکلی شوی دې
په دی کتاب کې د امام رضا ع مختصر زندګی په باره کې لیکلی شوي دي
په دی کتاب کې د حضرت امام جعفر صادق ع ژوند په باره کې لیکلی شوي دي
په دی کتاب کې د څلورم امام حضرت علی بن الحسین ع ژوند په باره کې لیکلی شوې دې
په دی کتاب کې د حضرت محمد ص مختصر زندګینامه  لیکلې شوی ده
په دی کتاب کې د حضرت محمد ص مختصر زندګینامه لیکلې شوی ده
په دی لیکوال کې د مخالفینو اعتراضونه او د هغی جوابونه ورکړی شوی دی
په دی کتاب کښې د دوستانو ډولونه لیکلی شوی دی
په دی کتاب کښې د اصحابو عدالت په باره کښې بیان شوې دې
په دی کتاب کښې روغتیا د قرآن په رڼا کښې بیان شوی دی
په دی کتاب کښې د امام سجاد ع دعاګانې جمع کړی شوی دی
په دی کتاب کښې د بد نظرې څوارلس تاوانونه لیکلی شوی دی
په دی کتاب کې ښایست په باره لنډې کېسې لیکلی شوی دی
دا کتاب د پشتو ادب په باره کې لیکلې شوې دې
په دی کتاب کې د پښتو ستر لوی شاعر جناب غنی خان عرفانی او مختلف شعرونه لیکلی شوی دی
په دې کتاب کې تنقید او تحقیق په باره کې لیک شوې دې
په دی کتاب کې د قرآن او سنت له مخه په مړۍ ژړا کول ، انبیاو او د اولیاو یادګیرنه پالل، جبر،تفویض، اختیار،قضا او قدر په باره کې لیک شوې دې