سوء استفاده براندازان از حرکت به حق کشاورزان اصفهانی جهت براندازی نظام 1400.09.05

بعد از اعتراض 16 روزه مردم اصفهان در روز جمعه 1400.09.05 شاهد این بودیم در کلاب هاوس اتاقهای متعددی جهت تحریک مردم به برپایی اعتراض در شهرهای مختلف ایجاد گردید ، اعلام میدارم هنوز اتفاق خاصی نبیفتاده است و تا اجتماعات اعتراضی سراسری نشده یا مشکل را برطرف

سلام علیکم طبق آنچه از سال 96 در نامه 1396.03.12 هشدار داده بودیم جریان آب به اعتراضهای کشاورزان منتهی شده و در ادامه این اعتراضها با ورود گروههای براندازی به سمت و سوی خشونت و فتنه و اغتشاش هدایت میگرد . 

بعد از اعتراض 16 روزه مردم اصفهان در روز جمعه 1400.09.05 شاهد این بودیم در کلاب هاوس اتاقهای متعددی جهت تحریک مردم به برپایی اعتراض در شهرهای مختلف ایجاد گردید ، اعلام میدارم هنوز اتفاق خاصی نبیفتاده است و تا اجتماعات اعتراضی سراسری نشده یا مشکل را برطرف نمایید و یا گوش دهید تا مشکل بر طرف گردد ، این را هم بدانید مشکل آب مانند کرونا نیست که بعد از واقعه بتوانیم آن را مهار نماییم که در این رابطه صحبتهای بسیاری گردیده است . این جریان قبلا در اعتراضهای خوزستان نیز تکرار شده بود و در ادامه نیز شدت میابد . 

متاسفانه در این اتاقها اجازه بحث صحیح هم داده نمیشد و رایس هند بنده نیز قفل شده بود . در عکس زیر نشان داده میشود و رایس هند بنده بسته بوده و اجازه صحبت به خلاف سیاست اتاق داده نمیشود . 

لینگهای زیر به خصوص در رابطه با پیوند خشکسالی و براندازی صحبت نموده ام اینستاگرام 

قطره ۱۶۹ کتاب ۱۰۰۱ قطره جاده پنهان انواع براندازی نظام

قطره ۱۶۹ قسمت ۲ از کتاب ۱۰۰۱ قطره انواع براندازی آندلس

قطره ۱۶۹ کتاب ۱۰۰۱ قطره ق سوم فروپاشی شوروی

فروپاشی بدون جنگ _ فروپاشی عجیب شوروی

قطره ۱۶۹ کتاب ۱۰۰۱ قطره قسمت ۴ اغتشاشات سوریه

قطره ۱۶۹ کتاب ۱۰۰۱ قطره قسمت ۵ رنسانس و کنار گذاشته شدن کلیسا

قطره ۱۶۹ کتاب ۱۰۰۱ قطره قسمت ۶ بررسی سقوط پهلوی بنی امیه بنی عباس

قطره ۱۶۹ کتاب ۱۰۰۱ قطره قسمت ۷ دلایل براندازی حکومتها

 

سوئ استفاده براندازان از حرکت به حق کشاورزان اصفهانی جهت براندازی نظام 1400.09.05
قطره ۱۶۹ کتاب ۱۰۰۱ قطره قسمت ۷ دلایل براندازی حکومتها

افزودن دیدگاه جدید