کتاب 1001 قطره قطره 135 - سیاست کلی نظام – صنعتی شدن و یا کشاورزی شدن

بین اقتصاد صنعتی ماشینی و اقتصاد بر پایه کشاورزی باید به سمت اقتصاد صنعتی رفته و شهرهای خود را صنعتی نماییم زیرا ایران منابع محدود آبی دارد و کشاورزی به آب فراوان احتیاج دارد لذا نمی‌توانیم اقتصاد ایران را بر پایه¬ی کشاورزی بنا نماییم و باید صنعتی شویم.

قطره 135 دیدگاه غلط در مورد سیاست کلی نظام – صنعتی شدن و یا کشاورزی شدن ؟
میگویند: بین اقتصاد صنعتی ماشینی و اقتصاد بر پایه کشاورزی باید به سمت اقتصاد صنعتی رفته و شهرهای خود را صنعتی نماییم زیرا ایران منابع محدود آبی دارد و کشاورزی به آب فراوان احتیاج دارد لذا نمی‌توانیم اقتصاد ایران را بر پایه¬ی کشاورزی بنا نماییم و باید صنعتی شویم.
هدهد: این متن مغالطه می‌باشد ما به کشاورزیِ صنعتی اعتقادداریم که در آن تمامی اقلام کشاورزی از پر آب‌برو کم آب درون ایران تولید گردد، در اولویت اول آنچه در پوست و خون این ملت است و زمینه¬ی پیشرفت آن درون ایران فراهم است کشاورزی، دامداری و باغداری است، ما زمین‌های فراوان داریم که می‌توانیم به بزرگ‌ترین قطب کشاورزی دنیا تبدیل شویم مشکل آب را قبول داریم ولی این‌گونه نیست که نتوان مشکل آب را برطرف نمود، تمامی کشورهای صنعتی در ابتدا برای رونق کشاورزی خود صنعتی شدند، بله صنعت در خدمت کشاورزی، کشوری که کشاورزی ندارد هیچ‌گاه نمی‌تواند ادعای تمدن و پیشرفت و قدرت اقتصادی داشته باشد، نداشتن کشاورزی به معنای این است که کشور نمی‌تواند غذای خود را تأمین نماید و در این صورت درخطری عظیم قرار دارد، دشمنانی که به ما دارو را تحریم کردند آیا غذا را تحریم نمی‌نمایند؟ لذا اولویت اول سیاست کلی نظام این است که مسئله‌ی آب را برطرف نماید تا در درجه¬ی اول کشاورزی رونق بگیرد و خطری بزرگ از ملت دفع گردد و در ادامه زمینه¬ی پیشرفت و صنعتی شدن فراهم آید. گذشته از این مسئله‌ی مگر فقط کشاورزی احتیاج به آب دارد و صنعت به آب احتیاج ندارد؟ بلکه صنعت هم احتیاج به آب دارد و اگر آب نباشد صنعت نیز به مشکل می‌خورد نمونه‌ی آن تعطیلی پتروشیمی خرمشهر در اثر مشکل آب و نمونه¬ی دیگر آن صنعت فولاد در یزد است ثالثاً طبق دیدگاه درست باید صنعتی کشاورزی شویم یعنی ما زمانی پیشرفت خواهیم نمود که کشاورزیِ صنعتیِ پیشرفته داشته باشیم، اما اگر مخیر باشیم بین اینکه ما کشاورزی داشته باشیم و یا صنعت بازهم کشاورزی مقدم است، نکته¬ی دیگر اینکه: راحت‌ترین روش ایجاد شغل‌های میلیونی در بازده زمانی کوتاه رونق کشاورزی و دامداری است.

سخنرانیهای شیخ علی بهرامی نیکو در مورد آب و خشکسالی - تببین کتاب هزار و یک قطره در رفع خشکسالی ایران

http://tvshia.com/fa/content/52827
============================

افزودن دیدگاه جدید