قطره 133 کتاب 1001 قطره- دیدگاه غلط در مورد خشک‌سالی و افزایش جمعیت - خشکسالی و جمعیت

میگویند: ایران سرزمینی گرم و خشک بوده و همیشه این معضل گریبان گیر این بحران بوده است و هیچ‌گاه سرزمینی پر آب نبوده از اشتباهاتی که بعداز انقلاب رخ‌داده این است که جمعیت را افزایش دادیم بدون آنکه بدانیم برای افزایش جمعیت لازم است منابع آبی را تأمین نماییم

میگویند: ایران سرزمینی گرم و خشک بوده و همیشه این معضل گریبان گیر این بحران بوده است و هیچ‌گاه سرزمینی پر آب نبوده از اشتباهاتی که بعداز انقلاب رخ‌داده این است که جمعیت را افزایش دادیم بدون آنکه بدانیم برای افزایش جمعیت لازم است منابع آبی را تأمین نماییم لذا توسعه¬ی¬ جمعیت در ایران مساوی از بین بردن تمدن ایران است، جمعیتِ بیشتر احتیاج به منابع آب و غذاییِ بیشتر دارد و ما بدون توجه به این امر جمعیت کشور را زیاد کردیم حال به نقطه¬ای رسیدیم که سرزمین ایران ظرفیت این جمعیت را ندارد، باید سیاست‌ها را تغییر دهیم باید از افزایش جمعیت جلوگیری نماییم، باید سیاست‌های کاهش جمعیت را به‌صورت جدی پیگیری نماییم و به جمعیت 35 میلیونی اول انقلاب برسیم.
هدهد: این دیدگاه اشتباه بوده و پر از مغالطه می‌باشد لذا اثبات می‌نماییم که می‌توانیم و باید جمعیت ایران را به بیش از 500 میلیون نفر برسانیم و البته قبل از آن می‌توانیم و باید سریعاً منابع آبی جدید برای ایران فراهم آوریم.
-----------
سخنرانیهای شیخ علی بهرامی نیکو در مورد آب و خشکسالی - تببین کتاب هزار و یک قطره در رفع خشکسالی ایران

http://tvshia.com/fa/content/52827
============================

افزودن دیدگاه جدید