قطره 130 کتاب 1001 قطره اهمیت رفع خشک‌سالی در بیرون رفت از معضل اقتصادی

موضوع اصلی کتاب در رابطه با اهمیت رفع خشک‌سالی در بیرون رفت از معضل اقتصادی می‌باشد، عقیده ما بر این است که اگر خشک‌سالی برطرف نشود هیچ‌گاه ایران از معضل اقتصادی خارج نمی‌گردد و دائماً اقتصاد ویران‌تر و بحران‌های جدیدی گریبان¬گیر ایران می‌گردد

قطره 130 موضوع کتاب چیست؟
موضوع اصلی کتاب در رابطه با اهمیت رفع خشک‌سالی در بیرون رفت از معضل اقتصادی می‌باشد، عقیده ما بر این است که اگر خشک‌سالی برطرف نشود هیچ‌گاه ایران از معضل اقتصادی خارج نمی‌گردد و دائماً اقتصاد ویران‌تر و بحران‌های جدیدی گریبان¬گیر ایران می‌گردد و معتقدیم فعلاً برای برطرف نمودن بحران خشک‌سالی هیچ راه‌حل جدی از طرف مسئولین مطرح نمی‌باشد و در برابر این معضل که اصل تمامی معضل‌ها است مسئولین تسلیم محض هستند نکته دیگر این است که کارشناسان اقتصادی غافل از آن هستند اینکه تا وقتی خشک‌سالی باقی است هیچ معضل و بحرانی برطرف نمی‌شود و از رابطه¬ی بین خشک‌سالی و بحران‌های اقتصادی غافل هستند و همین وضعیت نیز در فرهنگ و امور دینی نیز برقرار است که متأسفانه علما نیز از رابطه¬ی خشک‌سالی با عقب‌گرد فرهنگی و دینی نیز غافل هستند.

سخنرانیهای شیخ علی بهرامی نیکو در مورد آب و خشکسالی - تببین کتاب هزار و یک قطره در رفع خشکسالی ایران

http://tvshia.com/fa/content/52827
============================

افزودن دیدگاه جدید