خلاصه ای از مباحث خشکسالی / جنگ اکوسیستمی/هیچ بحرانی بدون بر طرف کردن خشکسالی قابل حل نیست/۲ راه حل غیر عادی نجات بخش/فاقد ارزش بودن راهکارهای موجود/خطر خشکسالی

خلاصه ای از مباحث خشکسالی / جنگ اکوسیستمی/هیچ بحرانی بدون بر طرف کردن خشکسالی قابل حل نیست/۲ راه حل غیر عادی نجات بخش/فاقد ارزش بودن راهکارهای موجود/خطر خشکسالی

گزارش کوتاه از مباحث ایراد شده در بحث خشکسالی ۹۶.۹.۱۲
خطر خشکسالی
فاقد ارزش بودن راهکارهای موجود
۲ راه حل غیر عادی نجات بخش
هیچ بحرانی بدون بر طرف کردن خشکسالی قابل حل نیست
جنگ اکوسیستمی
 

افزودن دیدگاه جدید