ذکر عام و ذکر خاص/ شرایط ذکر گفتن / چه ذکری بگوییم

ذکر عام و ذکر خاص/ شرایط ذکر گفتن / چه ذکری بگوییم

ذکر عام و ذکر خاص/ شرایط ذکر گفتن / چه ذکری بگوییم 

افزودن دیدگاه جدید