نتیجه جلسه دومی که بنده را برای بررسی موضوع آب در مرکز دوم خواستند/دریافت الهی بوده یا شیطانی/ از چه مقدماتی دریافت حاصل شده/عوارض مطرح کردن مباحث در منظر عمومی/

نتیجه جلسه دومی که بنده را برای بررسی موضوع آب در مرکز دوم خواستند/دریافت الهی بوده یا شیطانی/ از چه مقدماتی دریافت حاصل شده/عوارض مطرح کردن مباحث در منظر عمومی/

اتفاقات تاریخ ۹۶.۶.۲۵

دریافت الهی بوده یا شیطانی

از چه مقدماتی دریافت حاصل شده

عوارض مطرح کردن مباحث در منظر عمومی

خطر ایجاد فرقه جدید

جذب و ارتباط با سرویسهای جاسوسی

ارتباط مباحث با مباحث اسلامی

افزودن دیدگاه جدید