نقد روانشناسی غربی قبل از تست زدن که تست گیرنده بعد از این سخنرانی حاضر به تست گرفتن نشد در تاریخ 96.6.25 / نقد تست بالینی و شخصیت شناسی غربی / تفاوت روانشانسی غربی و اسلامی

نقد روانشناسی غربی / نقد تست بالینی و شخصیت شناسی غربی / تفاوت روانشانسی غربی و اسلامی

کسانی که میخواهند از ما تست روانشناسی بگیرند که ما مریض هستیم یا خیر بشنوند

نقد روانشناسی غربی

تفاوت روانشناسی غربی و اسلامی

افزودن دیدگاه جدید