ریشه تمامی بحرانهای ایران خشکسالی است / چه کسی باید خشکسالی را بر طرف کند ؟

ریشه تمامی بحرانهای ایران خشکسالی است / چه کسی باید خشکسالی را بر طرف کند ؟

ریشه تمامی بحرانهای ایران خشکسالی است / چه کسی باید خشکسالی را بر طرف کند ؟ 

افزودن دیدگاه جدید