جریانات مربوط به دادگاه برای مطرح نمودن مبحث خشکسالی

جریانات مربوط به دادگاه برای مطرح نمودن مبحث خشکسالی

توضیح جریانات دادگاه در تاریخ ۹۶.۹.۲
چرا با خانواده دادگاه رفتم ؟
چرا به دادگاه کشیده شدم؟

افزودن دیدگاه جدید