نقد نظریه بیگ بنگ و داروین به زبان ساده / اشکالات بیگ بنگ و داروین

نظرات مختلف در مورد خلقت و دنیا نقد داروین و بیگ بنگ اشکالات بر انواع جهان بینی مادی اشکالات بیگ بنگ اشکالات داروین
  1. نظرات مختلف در مورد خلقت و دنیا
  2. نقد داروین و بیگ بنگ
  3. اشکالات بر انواع جهان بینی مادی
  4. اشکالات بیگ بنگ
  5. اشکالات داروین

 

افزودن دیدگاه جدید