تقریر علما بر مبحث انتقال آب خلیج فارس در یک سال / آب را بوسیله اسماء الله در دو ماه به ایران میرسانیم و ایران را سیراب میکنیم

آیت الله گرامی : انجام یک وظیفه شرعی است ، مسئولین امر کمک چشم گیر کنند آیت الله مهدی طباطبائی : شما جزء چنین افرادی باشید

آیت الله گرامی : انجام یک وظیفه شرعی است ، مسئولین امر کمک چشم گیر کنند آیت الله مهدی طباطبائی : شما جزء چنین افرادی باشید

 

افزودن دیدگاه جدید