وسایل و زیر ساختهای سایت تی وی شیعه فروخته شد خدا را شکر بله اگر امام حسن ع اسوه است باید جام زهر را سر کشید چه دستها که جام داد و چه دستها که جام گرفت ای وای از این دستها و ای وای از آن جامها و ای وای از این جگرها خدایا شکر که عددها میخوانند ...

خانه اجاره ای را پس گرفتند کسانی که کمک میکردند چربی گوشت دنیا زیر دندانهایشان مزه کرد ما هم جام را سر کشیدیم تا قرضهایمان را بدهیم ولی تمام کسانی باید کمک میکردند به زودی شرمنده شوند

خانه اجاره ای را پس گرفتند
کسانی که کمک میکردند چربی گوشت دنیا زیر دندانهایشان مزه کرد
ما هم جام را سر کشیدیم تا قرضهایمان را بدهیم 
ولی تمام کسانی باید کمک میکردند به زودی شرمنده شوند

هم اکنون زلیخاهند ولی نه همیشه زلیخاه زلیخاه است
و نه همیشه یوسف در زندان
به زودی فقیر و غنی جابجا شوند
یوسف اهل انتقام نبود 
ولی حقیقتا زلیخاهها باید شرم کنند
فروش وسایل تی وی شیعه

وسایل و زیر ساختهای سایت تی وی شیعه فروخته شد خدا را شکر بله اگر امام حسن اسوه است باید جام زهر را سر کشید

افزودن دیدگاه جدید