جنبش مبارزه با بحران خشکسالی در هر مغازه و هر ماشینی

ما در مناظره زنده تلویزیونی با دکتر روحانی اثبات میکنیم که ریشه تمامی مشکلات جامعه خشکسالی است و توانایی داریم در عرض یک سال ایران را سیراب کنیم

مناظره زنده تلویزیونی حسن روحانی و بهرامی

مناظره بر سر انتقال آب خلیج فارس

مناظره بر سر اقتصاد در ایران

مناظره بر سر اقتصاد آب

اقتصاد مقاومتی و آب

مبارزه با بحران خشکسالی

خشکسالی 1398

دلایل قحطی و گرانی

دلایل طلاق و فحشا در جامعه

موج سوم براندازی

موج سوم فتنه های ده ساله

مناظره زنده تلویزیونی حسن روحانی و بهرامی
مناظره زنده تلویزیونی حسن روحانی و بهرامی
مناظره زنده تلویزیونی حسن روحانی و بهرامی
مناظره زنده تلویزیونی حسن روحانی و بهرامی
مناظره زنده تلویزیونی حسن روحانی و بهرامی
مناظره زنده تلویزیونی حسن روحانی و بهرامی
مناظره زنده تلویزیونی حسن روحانی و بهرامی
مناظره زنده تلویزیونی حسن روحانی و بهرامی
مناظره زنده تلویزیونی حسن روحانی و بهرامی
مناظره زنده تلویزیونی حسن روحانی و بهرامی
مناظره زنده تلویزیونی حسن روحانی و بهرامی
مناظره زنده تلویزیونی حسن روحانی و بهرامی
مناظره زنده تلویزیونی حسن روحانی و بهرامی

افزودن دیدگاه جدید