خشکسالی مرگ آور / جدول بارش و نقشه های پهنه بندی بارش، دما، خشکسالی هواشناسی و تصاویر ماهواره ای در سطح کشور/ نگران کنندگی جدی خشکسالی کلی ایران / این تصاویر یک نوع تهدید به حساب می آید

محتویات این تصاویر نگرانی جدی را از نظر مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی مطرح می سازد. و نیاز به تخصص حرفه ای نیست تا بتوان فهمید که ایران در چه خطر مرگباری به سر می برد

خشکسالی یکی از پدیده‌های هواشناختی و جدایی ناپذیر ازشرایط اقلیمی در کشورهای واقع در عرض‌های جنب حاره‌ ای مانند ایران است. در این مناطق که بیشترین بیابان های جهان حضور دارند، خشکسالی امری است عادی و ممکن است در هر محلی رخ داده و پیامدهای نامطلوب به همراه داشته باشد. ویژگی‌ها و اثرات خشکسالی از قبیل شدت، مدت و بزرگی آن از محلی به محل دیگر متفاوت است. در مناطق خشک و نیمه خشک، اثرات کمبود بارندگی بر روی منابع آب به سرعت آشکار می‌شود. به بیان دیگر در مناطقی که به طور طبیعی دارای محدودیت منابع آب هستند، بروز خشکسالی تأثیرات منفی بیشتری به دنبال داشته وحتی می‌تواند به بحران منتهی شود.    

افزودن دیدگاه جدید