حضرت فاطمه زهرا(س) بعد از رحلت پیامبر(ص) (2)

مبارزات سیاسی حضرت که عبارت است ازحمایت از امیرالمومنین ، استیضاح خلیفه در جمع مهاجرین و انصار، دعوت شبانه از مهاجرین و انصارو... در ادامه در مورد نارضایتی سیاسی حضرت ازخلفا، خطبه فدکیه،غضب دربستر شهادت، وصیت سیاسی حضرت بحث می شود.

مبارزات سیاسی حضرت که عبارت است ازحمایت از امیرالمومنین ، استیضاح خلیفه در جمع مهاجرین و انصار، دعوت شبانه از مهاجرین و انصارو...

در ادامه در مورد نارضایتی سیاسی حضرت ازخلفا، خطبه  فدکیه،غضب دربستر شهادت، وصیت سیاسی حضرت بحث می شود.

افزودن دیدگاه جدید