داعش را ما وهابیها به وجود آوردیم / اعتراف عجیب مفتی وهابی

داعش را ما وهابیها به وجود آوردیم / اعتراف عجیب مفتی وهابی

افزودن دیدگاه جدید