ابیاتی از فردوسی در مدح اهلبیت (ع) / منم بنده اهلبیت نبی. ستاینده خاک پای وصی

ابیاتی از فردوسی در شاهنامه چاپ مسکو...منم بنده اهل بیت نبى ستاینده خاک پاى وصى حکیم این جهان را چو دریا نهاد بر انگیخته موج از و تند باد چو هفتاد کشتى برو ساخته همه بادبانها بر افراخته

ابیاتی از فردوسی در شاهنامه چاپ مسکو:

منم بنده اهل بیت نبى                        ستاینده خاک پاى وصى
حکیم این جهان را چو دریا نهاد            بر انگیخته موج از و تند باد
چو هفتاد کشتى برو ساخته                 همه بادبانها بر افراخته
یکى پهن کشتى بسان عروس              بیاراسته همچو چشم خروس
محمد بدو اندرون با على                  همان اهل بیت نبى و ولى
خردمند کز دور دریا بدید                  کرانه نه پیدا و بن ناپدید
بدانست کو موج خواهد زدن              کس از غرق بیرون نخواهد شدن
بدل گفت اگر با نبى و وصى             شوم غرقه دارم دو یار وفی
همانا که باشد مرا دستگیر                خداوند تاج و لوا و سریر
خداوند جوى مى و انگبین               همان چشمه شیر و ماء معین
اگر چشم دارى بدیگر سراى            بنزد نبى و على گیر جاى
گرت زین بد آید گناه منست              چنین است و این دین و راه منست

افزودن دیدگاه جدید