اسامی و نقش فرزندان شیطان در دنیا

شیطان هم کابینه ای دارد. و کابینه او مرکب از 20 نفر است. کارهای خود را با کمک آنها انجام می دهد. افراد کابینه اش از فرزندان خود او هستند. اسامی کابینه او از این قرار است:

شیطان هم کابینه ای دارد. و کابینه او مرکب از 20 نفر است. کارهای خود را با کمک آنها انجام می دهد. افراد کابینه اش از فرزندان خود او هستند.

اسامی کابینه او از این قرار است:

1. ولهان
 انسان را در طهارت و نماز وسوسه می کند و به شک می اندازد که این نماز باطل است.

2. هفاف
مأموریت دارد که در بیابان ها و صحراها انسان را اذیت کند و برای ترسانیدن او را به وهم و خیال اندازد یا به شکل حیوانات گوناگون به نظر انسان درآید.

3. زلنبور
موکل بازاری هاست. لغویات و دروغ، قسم دروغ و مدح کردن متاع را نزد آن ها زینت می دهد.

4. ثبر
در وقتی که مصیبتی به انسان وارد می شود، صورت خراشیدن، سیلی به خود زدن، یقه و لباس پاره کردن را برای انسان پسندیده جلوه می دهد.

5. ابیض
انبیا را وسوسه می کند - یا مأمور به خشم در آوردن انسان است و غضب را پیش او موجه جلوه می دهد و به وسیله آن خون ها ریخته می شود.

6. اعور
کارش تحریک شهوات در مردان و زن ها است و آنها را به حرکت می آورد! و انسان را وادار به زنا می کند.
 (اعور، همان شیطانی است که برصیصای عابد را وسوسه کرد تا با دختری زنا کند.)

7. داسم
همواره مراقب خانه هاست. وقتی انسان داخل خانه شد و سلام نکرد و نام خدا را بر زبان نیاورد، با او داخل خانه می شود و آن قدر وسوسه می کند تا شر و فتنه ایجاد نماید.

8. مطرش
کار او پراکندن اخبار دروغ یا دروغ هایی است که خود جعل کرده؛ در حالی که حقیقت ندارند.

9. قنذر
او نظارت بر زندگی افراد می کند. هر کس چهل روز در خانه خود طنبور داشته باشد؛ غیرت را از او بر می دارد، به طوری که انسان در برابر ناموس خود بی تفاوت می شود.

10. دهار
مأموریت او آزار مؤمنان در خواب است. به طوری که انسان خواب های وحشتناک می بیند، یا در خواب به شکل زنان نامحرم در می آید و انسان را وسوسه می کند تا او را محتلم کند.

11. اقبض
وظیفه او تخم گذاری ست. روزی سی عدد تخم می گذارد. ده عدد در مشرق و ده عدد در مغرب و ده عدد زمین، از هر تخمی عده ای از شیاطین و عفریت ها و غول ها و جن بیرون می آیند که تمام آن ها دشمن انسان اند.

12. تمریح
امام صادق علیه السلام فرمودند: برای ابلیس - در گمراه ساختن افراد - کمک کننده ای به نام (تمریح) است. وی در آغاز شب بین مغرب و مشرق به وسوسه کردن، وقت مردم را پر می کند.

13. قزح
ابن کوا از امیرالمؤمنین علیه السلام از قوس و قزح پرسید، حضرت فرمود: قوس قزح مگو؟! زیرا نام شیطان (قزح) است بلکه بگو (قوس اله و قوس الرحمن).

14. زوال
مرحوم کلینی از عطیة بن المعزام روایت کرده که وی گفت: در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم و از مردانی که دارای مرض (ابنه) بوده و هستند یاد کردم. حضرت فرمود: (زوال) پسر ابلیس با آن ها مشارکت می کند ایشان مبتلا به آن مرض می شوند.

15. لاقیس
او یکی از دختران شیطان و کارش وادار کردن زنان به هم جنس بازی است او مساحقه را به زنان قوم لوط یاد داد.

16. متکون
شکل خود را تغییر می دهد و خود را به صورت بزرگ و کوچک در می آورد و مردم را گول می زند و این وسیله آنان را وادار به گناه می کند.

17. مذهب
خود را به صورت های مختلف در می آورد، مگر به صورت پیغمبر و یا وصی او. مردم را با هر وسیله که بتواند گمراه می کند.

18. خنزب
بین نمازگزار و نمازش حایل می شود؛ یعنی توجه قلب را از وی برطرف می کند. در خبر است که: عثمان بن ابی العاص بن بشر در خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله عرض کرد: شیطان بین نماز و قرائت من حایل می شود - یعنی حضور قلب را از من می گیرد - حضرت فرمود: نامش شیطان (خنزب) است. پس هر زمان از او ترسیدی به خدا پناه ببر.

19. مقلاص
موکل قمار است. قمار بازها همه به دستور او رفتار می کنند. به وسیله قمار و برد و باخت اختلاف و دشمنی در میان آنان به وجود می آورد.

20. طرطبه
 از دختران آن ملعون می باشد. کار او وادار کردن زنان به زنا است و هم جنس بازی را هم به آنان تلقین می کند.

منبع: سفینة البحار، ج 1، ص 99 و د100

افزودن دیدگاه جدید