بررسی ابعاد و زوایای تشیع انگلیسی توسط آقای سیدافقهی

دکتر سید هادی سید افقهی در خصوص تاریخچه پیدایش تشیع انگلیسی گفت: در حدود چهل سال پیش و قبل از اینکه این جریان از عراق به کویت و از آنجا به ایران مهاجرت کنند،

افزودن دیدگاه جدید