مجموعه سخنرانی های استاد پناهیان با موضوع حماسه اربعین

مجموعه سخنرانی های استاد پناهیان با موضوع حماسه اربعین

مجموعه ءسخنرانی های  حماسه اربعین در سه جلسه ایراد شد .

افزودن دیدگاه جدید