علی مطهری: شاید اگر امام رضا هم بود، پای کنسرت می نشست.

امام رضا هم شاید پای کنسرت می نشست.... علی مطهری
علی مطهری: شاید اگر امام رضا هم بود، پای کنسرت می نشست.

افزودن دیدگاه جدید