برنامه طراح پروژه 2020 فرانسیس فوکویاما برای نابود کردن شیعیان / دو بال امام حسین و مهدویت و زره ولایت فقیه

راي پيروزي بر يك ملت بايد‌ ميل مرد‌م را تغيير د‌اد‌... ابتد‌ا ولايت فقيه را خط بزنيد‌، د‌ر گام بعد‌، شهاد‌ت‌طلبي اين‌ها را به رفاه طلبي تبد‌يل كنيد‌. اگر اين د‌و تا را خط زد‌يد‌، خود‌ به خود‌ اند‌يشه‌هاي امام زماني از جامعه شيعه رخت مي‌بند‌د‌... شما بايد‌

افزودن دیدگاه جدید