پاسخ قرآنی دکتر ویسکرمی بر ادعاهای بی اساس سید حسن آقامیری - قسمت سوم

این تفکر برخاسته از یک پیش فرض غلط است که مبنای اومانیستی دارد؛گویا حق خدا اهمیتی ندارد و تنها حق الناس،گناه است.با این فرض،آیا گناهان میان انسانها(مانند زنا) که طرفین،راضی هستند،اشکالی ندارد؟! بلکه همه حق از خداست وبه او برمی گردد.و بزرگترین گناه ضایع کر

آقامیری:"اگر در قیامت مردم همدیگر را ببخشند،همه چیز درست می شود."

این تفکر برخاسته از یک پیش فرض غلط است که مبنای اومانیستی دارد؛گویا حق خدا اهمیتی ندارد و تنها حق الناس،گناه است.با این فرض،آیا گناهان میان انسانها(مانند زنا) که طرفین،راضی هستند،اشکالی ندارد؟! بلکه همه حق از خداست وبه او برمی گردد.و بزرگترین گناه ضایع کردن حق خداست.

 

 

پاسخ قرآنی دکتر ویس کرمی بر ادعاهای بی اساس سید حسن آقامیری - قسمت اول

پاسخ قرآنی دکتر ویس کرمی بر ادعاهای بی اساس سید حسن آقامیری - قسمت دوم

پاسخ قرآنی دکتر ویس کرمی بر ادعاهای بی اساس سید حسن آقامیری - قسمت سوم

پاسخ قرآنی دکتر ویس کرمی بر ادعاهای بی اساس سید حسن آقامیری - قسمت چهارم

 

 

دریافتاندازه
فایل veyskarami3.mp446.21 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید