گناه کدامیک سنگینتر است / تری جونز و حسن آقامیری

قرآن را به خشونت و تروریسم متهم کرد. قرآن رادادگاهی و محاکمه کرد.

تِری جونز                
قرآن را به خشونت و  تروریسم متهم کرد.
قرآن رادادگاهی و محاکمه کرد.
قرآن را آتش زد و روز 11 سپتامبر را “روز سوزاندن قرآن” نامگذاری کرد.

 

آقامیری: سوره ها  و آیات  قرآن جابجا شده... روایات پیامبر  نیست...  شان نزولها نیست... این قرآنی هست که بنی امیه وبنی عباس پانصد سال با آن حکومت کردند، این قرآنی هست که در دست داعش است...
لذا نمی توان احکام را از آن استخراج کرد... قصاص با فطرت نمی سازد ... (تو این جامعه، بخشش واجب است و قصاص، قتل است.)

گناه کدامیک سنگینتر است / تری جونز و حسن آقامیری

افزودن دیدگاه جدید