سری دوم عکس نوشته های جملات و اشعار اربعین / جملات قصار و اشعار زیبا درباره اربعین

سفر کردم به دنبال سر تو سپر بودم برای دختر تو چهل منزل کتک خوردم برادر به جرم این که بودم خواهر تو حسینم واحسین گفت و شنودم زیارت نامه ام جسم کبودم چه در زندان، چه در ویرانة شام دعا می خواندم و یاد تو بودم
سری دوم عکس نوشته های جملات و اشعار اربعین / جملات قصار و اشعار زیبا درباره اربعین
سری دوم عکس نوشته های جملات و اشعار اربعین / جملات قصار و اشعار زیبا درباره اربعین
سری دوم عکس نوشته های جملات و اشعار اربعین / جملات قصار و اشعار زیبا درباره اربعین
سری دوم عکس نوشته های جملات و اشعار اربعین / جملات قصار و اشعار زیبا درباره اربعین
سری دوم عکس نوشته های جملات و اشعار اربعین / جملات قصار و اشعار زیبا درباره اربعین
سری دوم عکس نوشته های جملات و اشعار اربعین / جملات قصار و اشعار زیبا درباره اربعین
سری دوم عکس نوشته های جملات و اشعار اربعین / جملات قصار و اشعار زیبا درباره اربعین
سری دوم عکس نوشته های جملات و اشعار اربعین / جملات قصار و اشعار زیبا درباره اربعین

افزودن دیدگاه جدید