مخالفت آقامیری با مرجعیت و تقلید 2 / یا باید تقلید کنید یا احتیاط

فتوای بزرگان و مراجع که با عقل و آیات و روایات مطابق است این است که انسان یا به علم خود عمل میکند و یا تقلید میکند و یا احتیاط میکند و مامور به حقیقت نیست بلکه مامور به ظاهر است حتی اهل بیت ع هم مامور به باطن نبودند . حال جناب آقای آقامیری با این بیان، ا

فتوای بزرگان و مراجع که با عقل و آیات و روایات مطابق است این است که انسان یا به علم خود عمل میکند و یا تقلید میکند و یا احتیاط میکند و مامور به حقیقت نیست بلکه مامور به ظاهر است حتی اهل بیت ع هم مامور به باطن نبودند .
حال جناب آقای آقامیری با این بیان، اول در پی انکار تقلید است
دوم در پی تضعیف جایگاه مرجعیت .
سوم دلیل ایشان این است که عصر غیبت است و ما حقیقت اشیاء را نمیدانیم و ما مامور به حقیقت اشیاء هستیم لذا باید کاری کنیم که به حقیقت اشیاء برسیم، و آن حقیقت یا عمل به یقین و یا عمل به احتیاط است.
این استدلال و نتیجه باطل و مخرب است،:
1.    این حرف دقیقا همان حرف اللهیاری در نفی حکومت دینی است او میگوید چون ما و فقهاء حقیقت امور را نمیدانیم، تقلید درست نیست و تشکیل حکومت توسط غیر معصوم هم درست نیست چون ممکن است در حکومت اشتباه پیش بیاید، در این مساله جنبش انحرافی الیمانی هم همین مطلب را میگوید .
2.    آیا تمامی علمایی که رساله نوشته اند در و شیعیانی که تقلید میکنند، اشتباه میکنند ؟
3.    آیا کلام شما همسو با تمامی دشمنان شیعه در جهت تضعیف مرجعیت و بنیان شیعیان نمیباشد ؟
4.    سوال اساسی این است که مگر ما مامور به حقایق امور هستیم ؟
5.    آیا خود اهل بیت مامور به حقایق بودند ؟
6.    اگر امام حسین مامور به حقیقت امور بود، چرا به کوفیانی که میدانست در وعده خود راست نمیگویند، جواب مثبت داد ؟
7.    چرا پیامبر منافقینی را که توطئه کرده بودند به سزای عملشان نرساند ؟
8.    آیا احتیاط کردن برای مردم عادی امکان دارد ؟ حتی در بسیاری از موارد، احتیاط امکان ندارد مثلا مجتهدی میگوید واجب است و مجتهدی میگوید حرام ...
9.    آیا خود شما یا احتیاط میکنید و یا به یقین عمل میکنید ؟
10.    می دانید این حرف اشتباه شما چه پیامدهای مخربی دارد ؟ تضعیف مرجعیت ، سخت کردن تکلیف مکلفین و...
11.    آیا تضعیف جایگاه حکومتی دینی و زیر سوال بردن حکم ارتداد در اسلام و محکوم کردن احکام اسلامی که توسط شما در سخنرانیها عنوان میشود نتیجه این فکر خراب شما نیست؟ که میگویید ما از حقیقت امور ....

 

فتوای بزرگان و مراجع که با عقل و آیات و روایات مطابق است این است که انسان یا به علم خود عمل میکند و یا تقلید میکند و یا احتیاط میکند و مامور به حقیقت نیست بلکه مامور به ظاهر است حتی اهل بیت ع هم مامور به باطن نبودند .  حال جناب آقای آقامیری با این بیان، اول در پی انکار تقلید است  دوم در پی تضعیف جایگاه مرجعیت . سوم دلیل ایشان این است که عصر غیبت است و ما حقیقت اشیاء را نمیدانیم و ما مامور به حقیقت اشیاء هستیم لذا باید کاری کنیم که به حقیقت اشیاء برسیم، و آن حقیقت یا عمل به یقین و یا عمل به احتیاط است. این ا

افزودن دیدگاه جدید