فرمول غلط جنگ با داعش

اگر برنامه ما برای مبارزه با داعش و تکفیریها، فقط در صحنه نبرد باشد، هر پیروزی ما در آن جبهه، باعث قوت آنها می شود؛ چرا که آنها از کشته های خود شهید می سازند و خون ریخته شده باعث تقویت آن جبهه می شود و جای هر تکفیری را، چندین نفر دیگر پر می کنند؛ آنها ای

اگر برنامه ما برای مبارزه با داعش و تکفیریها، فقط در صحنه نبرد باشد، هر پیروزی ما در آن جبهه، باعث قوت آنها می شود؛ چرا که آنها از کشته های خود شهید می سازند و خون ریخته شده باعث تقویت آن جبهه می شود و جای هر تکفیری را، چندین نفر دیگر پر  می کنند؛
آنها این پیام حضرت روح الله را به جان دل فهمیده اند که:
بکشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می‏شود.

فرمول غلط جنگ با داعش

افزودن دیدگاه جدید