واجبِ فراموش شده

پیامبر فرمود: فَلْیُبَلِّغِ الْحاضِرُ الْغائِبَ وَ الْوالِدُ الْوَلَدَ اِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ پیام غدیر را حاضر به غایب و پدر به فرزندش برساند تا روز قیامت. پس هر کس پیام غدیر به او رسید واجب است به دیگران نیز برساند.

پیامبر فرمود:
فَلْیُبَلِّغِ الْحاضِرُ الْغائِبَ وَ الْوالِدُ الْوَلَدَ اِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ
پیام غدیر را حاضر به غایب و پدر به فرزندش برساند تا روز قیامت.

پس هر کس پیام غدیر به او رسید واجب است به دیگران نیز برساند.

واجبِ فراموش شده

افزودن دیدگاه جدید